Home

Projecten rond duurzaamheid

Bedrijfsbeleid rond duurzaamheid. vrijdag 26 oktober 2012 2019-08-12T09:09:17+01:00. timer 6 min. business Project; Duurzaamheid is de nieuwe trend. Steeds meer bedrijven ontdekken de positieve effecten van duurzaam ondernemen. Het aantal projecten dat voor CO2-reductie gaat, groeit GoodPlanet : Educatief materiaal en projecten rond duurzaam. Deze website bundelt leermiddelen, workshops, projecten en activiteiten voor kinderen, jongeren en leerkrachten op school. Via een handige zoekmodule kan je gericht zoeken op doelgroep, type project en/of thema: voeding, van veld tot bord; circulaire economie en materialenbeheer 75 gemeenten en overheidsdiensten maken patrimonium klimaatneutraal. Het project SURE2050 ondersteunt lokale besturen en centrale Vlaamse overheden bij de opmaak van een strategisch vastgoedplan met klimaatneutraliteit tegen 2050 als uitgangspunt De Nationale Loterij ondersteunt projecten rond duurzame ontwikkeling Projecten die veranderingsproces stimuleren. De kandidaat-projecten moeten een veranderingsproces stimuleren waarbij het... Deelthema's. Deze projectoproep gaat over duurzame ontwikkeling als centraal thema. Selectiecriteria. Een verpakkingsmachine voor spruiten in 100% recycleerbare papieren zakken, de aanleg van een warmte en CO2 netwerk bij aardbeien en een innovatieve kraamstal voor biggen. Het zijn 3 voorbeelden van de 40 innovatieve projecten die steun krijgen. Innovatie in de land- en tuinbouwsector is belangrijk om economische ontwikkeling te realiseren en tegemoet te komen aa

Wij initiëren, ontwikkelen en begeleiden projecten rond het thema duurzaamheid binnen de aandachtsgebieden Energie, Afval, Bouwen, Voedsel en Educatie Het programma 'Duurzame Businessmodellen' is bedoeld om nieuwe kennis en methoden te ontwikkelen die de overgang naar duurzame businessmodellen in Nederland versnellen. In deze tweede lichting van projecten staat de ontwikkeling van kennis centraal rond sectoroverstijgende collectieve waarde-creatie, bijdragend aan transitie Vier nieuwe projecten rond inclusieve en duurzame stadsontwikkeling toegevoegd aan de portefeuille van Wehubit. Het programma Wehubit van het Belgisch ontwikkelingsagentschap Enabel heeft vier nieuwe projecten geselecteerd. Alle vier hebben ze als doel de weerbaarheid van de steden te versterken via inclusieve en duurbare ontwikkeling

Alle projecten integreren op een succesvolle manier duurzaamheidsprincipes in hun dagelijkse werking. Om geselecteerd te worden, moeten de projecten op vier domeinen een duurzame visie hebben: Er moet aandacht zijn voor het milieu, voor sociaal welzijn, het moet economisch rendabel zijn en de aanpak moet participatief zijn Niks inspireert meer dan projecten voor een duurzame leefomgeving die door Lionsclubs worden gedaan en de nieuwsberichten die deze opleveren. Ken jij een fantastisch duurzaam project of las jij een nieuwsbericht dat je Lionscollega's niet mogen missen? Stuur ons die informatie dan via duurzaam@lions.nl, zodat wij dit op deze website kunnen delen

Oproep voor projecten rond duurzaamheid met een Europese

50 inspirerende duurzame projecten rond eerlijke handel

Projectoproep 2019 'Begeleiding van de projecten 'Persoonlijke en duurzame netwerkversterking bij mensen in armoede' De coördinerend minister van Armoedebestrijding kent een subsidie toe aan 28 projecten voor het persoonlijk netwerk van mensen in armoede versterken Onze schouders zetten onder projecten rond ecologische en/of sociale duurzaamheid. We willen onze partners steeds blijven kiezen op basis van duurzaamheid en hen voortdurend uitdagen om steeds verder te zoeken naar nieuwe, milieuvriendelijke oplossingen. NATRUE-kwaliteitslabel aanvragen Ook minder opvallende, maar daarom niet minder belangrijke projecten worden uitgevoerd. Hieronder een overzicht van wat we recent zoal gedaan hebben voor duurzaamheid: Rond energieverbruik zijn er reeds een aantal grote projecten uitgevoerd te Ashland Doel. Zo is er in 2019 een warmtekrachtkoppeling geïnstalleerd

regelt de erkenning van verenigingen die zich inzetten de gebruikers van duurzame vervoerswijzen en hun koepelverenigingen. subsidieert deze verenigingen met een 'basissubsidie' en een 'aanvullende subsidie'. subsidieert projecten van verenigingen (maar ook van andere) ;inzake duurzame mobiliteit en verkeersveiligheid:'de projectsubsidie' Met dit project gaan ze een stap verder door de binnentuin van het gebouw te verduurzamen en toegankelijker maken. Het project bestaat uit een reeks samenhangende en elkaar versterkende ingrepen die inzetten op duurzaamheid, weerbaarheid en sociale verbondenheid. Deze stappen vormen het begin van het project Energie: projecten rond energiebesparing, hernieuwbare-energieproductie, duurzaam (lokaal) energiebeleid Materialenbeheer: projecten rond onder andere hergebruik, gesloten kringlopen, verlengd gebruik, consudelen of leasen, ecodesign of anders ontwerpe Het thema 'duurzaam waterbeheer' staat bij onderstaande projectoproepen telkens centraal, maar ook projectvoorstellen rond andere thema's kunnen ingediend worden. VLIF-projectsteun voor innovaties in de landbouw : landbouwers en groepen van landbouwers kunnen tot en met 31 maart 2019 een steunaanvraag indienen bij het Departement Landbouw en Visserij Projecten Op dit moment wordt een eerste inventarisatie gemaakt van de benodigde data over energieverbruik op het niveau van bedrijven, gebouwen en bedrijventerreinen. Data ontbreken over de opwekcapaciteit van duurzame energie op het niveau van bedrijventerreinen of hoeveel duurzame energie al wordt opgewekt

Afsluitdijk-webinar: kijk terug en vind antwoord op je

In het kader van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling trekt Hilde Crevits, Vlaams minister van Landbouw, bijna 1,2 miljoen euro uit voor de uitvoering van twaalf demonstratieprojecten rond duurzame land- en tuinbouw. De demonstratieprojecten zijn erg actueel: zo richten vijf projecten zich op de hitte- en droogteproblematiek en drie andere projecten op de teel Naar een duurzaam ruimtegebruik Deze kadertekst voor het onderwijs verduidelijkt wat 'duurzaam ruimtegebruik' precies inhoudt en is een leidraad voor iedereen die educatief materiaal ontwikkelt rond het thema 'ruimte'

Oproep voor projecten rond duurzaamheid met een Europese dimensie. Oproep voor projecten rond duurzaamheid met een Europese dimensie ma, 08/07/2019 - 16:18 — Samson Bjorn. Om een meer duurzame toekomst te verzekeren moet ons voedingssysteem dringend veranderen Samenwerken aan vraagstukken rond duurzaamheid. Hoe zorgen we dat onze planeet bewoonbaar blijft? Voor vraagstukken rond duurzaamheid is samenwerking nodig tussen mensen met verschillende opvattingen, belangen en vakkennis. We onderzoeken of een cursus, waarin studenten van verschillende lerarenopleidingen samenwerken, effectief is Duurzaamheid. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu zorgt er samen met anderen voor dat Nederland nu en in de toekomst veilig, leefbaar en bereikbaar is. Om Nederland ook in de toekomst bereikbaar te houden, met voldoende aandacht voor leefbaarheid en veiligheid, is het ministerie gestart met een nieuwe aanpak rond duurzaamheid

PLein 1945/45 | Gemeente Velsen

Hier lees je over oproepen rond duurzaamheid vanuit verschillende organisaties, naar diverse actoren (burger, overheid, bedrijf). Actieve oproepen SE'nSE 2021 projectoproep voor oprichters van duurzame start-up Output co-creatieve sessie duurzaamheid in projecten 13 oktober 2017 1. Context In navolging van Nd Zomergast op 31 augustus jl., waarin hoofdgast Patrick Buck het thema duurzaamheid centraal heeft gesteld, vond op 13 oktober jl. een co-creatieve sessie duurzaamheid in projecten plaats als opmaat voor de ambitie van Neerlands diep om rond

Steun voor innovatieve projecten rond duurzaam

Wunderle staat voor verrassende mobiele projecten die op elke locatie kunnen worden gegeven. Alles wat nodig is voor de workshop komt in een mooie koffer naar je toe. Onder deskundige begeleiding van Verena Willemse leer je op een prettige manier je eigen creativiteit vorm te geven. Slimme oplossingen vinden om ingewikkelde kunsttechnieken en -processen voor elke doelgroep toegankelijk te. Duurzame projecten ontvangen 4,6 miljard subsidie. Meer kolen gestookt voor productie elektriciteit. De laatste ontwikkelingen rond het coronavirus en COVID-19; Duurzaamheid vraagt om hogere belasting op consumptie. 18 mei 202 Jouw inzet in duurzaamheid is een troef waarmee je moet uitpakken.Want - Klanten maken een bewuste keuze in hun leveranciers. - Sollicitanten en werknemers hechten belang aan een aantrekkelijke werkplek met maatschappelijk engagement. - Een structureel plan geeft focus en vermijdt ad-hoc projecten met weinig impact Innovatie en duurzaamheid. Inmiddels is CityTec in het centrum van de hoofdstad een nieuw duurzaam en innovatief project gestart. Het betreft de aanleg van een openbare verlichtingsinstallatie die niet alleen gevoed wordt met zonne- en windenergie, maar ook zijn eigen energieopslag heeft. Overdags wordt energie opgeslagen in accu's, 's. 650.000 euro subsidie voor projecten rond Duurzaamheid Het Rijk en de provincies Friesland, Groningen en Drenthe geven ruim 650.000 euro subsidie aan vier duurzame projecten in het Noorden. Deze projecten leveren een bijdrage aan een duurzame samenleving in het Noorden

Inzetten op duurzaamheid mei 19, 2021 door Inmiddels zijn we actief gestart met de voorbereiding van nog eens drie projecten: Het duurzaam isoleren van de pastorie. Dit gebouw, een rijksmonument, is Het strak maar eenvoudig beheren van het grondwaterniveau onder en rond de kerk Duurzame projecten in de Waaslandhaven. De haven van Antwerpen wil een voortrekkersrol opnemen inzake duurzaamheid. MLSO, het Havenbedrijf Antwerpen en Alfaport Voka zetten zich hier, tezamen met de ganse havengemeenschap, gezamenlijk voor in. De 17 Sustainable Development Goals ( SDG 's) van de Verenigde Naties vormen hierbij de leidraad Nutricycle Vlaanderen biedt een online platform aan. dat informatie, initiatieven en projecten. rond nutriëntenrecuperatie bundelt. Door in te zetten op nutriëntrecuperatie kunnen we streven naar een duurzame agrovoeding en een groene chemie. Laten we samen de nutriëntenkringloop sluiten Duurzaamheid Fakton begeleidt opdrachtgevers bij het verduurzamen van vastgoedobjecten, -portefeuilles en hele gebieden. Wij stellen de integrale businesscase op met zowel de financiële cashflows als de energieprestaties en de samenhang hiertussen, we verbinden de betrokken partijen en adviseren over de te volgen verduurzamingsstrategie

Projecten - Stichting Duurzaamheid 360

Xacomundo stellen we graag voor als een metroplan waar 4 lijnen elkaar voortdurend opzoeken en kruisen: de groene lijn met projecten rond duurzaamheid en ecologie, de gele noord-zuidlijn waar de aandacht gaat naar duurzame relaties tussen het rijke noorden en het arme zuiden, de blauwe stadslijn met aandacht voor kansarmoede in onze grootsteden en de grijze i-lijn die ons inspireert en. Breda - Verkabeling 150 kV. Om de leveringszekerheid van elektriciteit nu en in de toekomst te garanderen, voert TenneT in Nederland onderhoudswerkzaamheden en aanpassingen aan het elektriciteitsnet uit. Ook in West-Brabant. 26-05-21 13:35:59 Dutch project ESSENTIËLE PROJECTEN Binnen dit kader wordt gekeken naar grensoverschrijdende issues rond de uitrol van 5G netwerken. en de werkzaamheden rond productvereisten voortgezet worden. Digitalisering en een verhoogde focus op duurzaamheid vragen om nieuwe afwegingskaders en nieuwe handhavingsmethoden Ons doel: het meest duurzame bouwbedrijf zijn in 2025. Werken aan een duurzame toekomst, dat is bij Durabrik een bewuste keuze - al jaar en dag. Al sinds onze begindagen (meer dan 50 jaar terug) verwijst de 'dura' in Durabrik naar duurzaamheid. Dit vertaalt zich in de woningen die wij bouwen, in de manier waarop we omgaan met beschikbare. Duurzaamheid. Door meer mensen in staat te stellen voor de trein te kiezen, draagt ProRail bij aan een duurzame samenleving. Zo verkleinen we onze negatieve impact op de wereld om ons heen. En richten we ons op het vergroten van onze positieve impact op een duurzame toekomst

D'URGENT is een Gentse studentenvereniging die werkt rond duurzaamheid, een zeer actueel en maatschappelijk relevant thema. We richten ons op de Gentse studentenpopulatie en vertrekken vanuit het idee dat je als student een grote impact kan hebben. We zetten projecten en acties op om duurzaamheid te laten doorsijpelen doorheen de ganse. Er zijn ook voorstellingen rond verkeersveiligheid, klimaat en duurzaamheid en pesten. Leerlingen steken zelf de handen uit de mouwen tijdens projecten zoals reanimatiecursussen, upcycle workshops, biologisch en duurzaam koken of tijdens activiteiten in samenwerking met Natuurpunt, bv. bosbehoud, insectenhotels of nestkastjes. In de derde graad.

slogan afval - Google zoeken | Bronde

Duurzaamheid. Bouworde vzw wil dat de huidige generatie jongeren op vrijwilligersreis kan, zonder dat toekomstige generaties daar de prijs voor moeten betalen. Daarom zetten we volop in om de duurzaamheid van onze organisatie te vergroten. Dat dat geen loze belofte is, bewijzen we door concrete acties binnen dit thema op te nemen in ons. De ontwikkeling van duurzaamheid kent een sterke regionale en landelijke samenhang. Dat geldt voor de ontwikkeling van RES1.0 met ambities rond energie opwekking en warmte. Dat geldt ook voor klimaatmaatregelen, zoals opgenomen in de regionale Adaptatie Strategie en het uitvoeringsplan In deze blog lees je acht toffe weetjes over duurzaamheid bij ProRail en rond het spoor. Dit meubilair wordt vervolgens toegepast bij storingen, in projecten en beheer. Voor het deel waar we zelf geen bestemming meer voor kunnen vinden wordt nu gekeken of we dit kunnen schenken aan verenigingen. 8 Er worden enorm veel interessante boeken en tijdschriften gemaakt rond de thema's water, natuur, afval, energie, mobiliteit, klimaat, milieu en fairtrade. Zoek je nog lectuur voor de koude winterdagen? In de Mundo-Bib aan de Naamse Poort in Brussel, kan je bijna 9000 boeken, 235 dvd's en tal van educatieve spelen rond duurzame ontwikkeling ontlenen

Meer topnatuur en groene verbindingen in het Zoniënwoud

9-nov-2018 - Doe jij ook mee aan de 365 Days of Less Waste Challenge? Op Awkward Duckling deel ik vanaf nu elke dag een handige tip delen om jouw afval in huis, op het werk of onderweg eenvoudig te verminderen. Onder de hastag #365daysoflesswaste vind je toegankelijke tips die je eenvoudig kunt toepassen in het dagelijks leven Nieuwe projecten rond Meppel. 29 april 2021. Drenthe. Regio Noord. Zuid-West Drenthe. LTO Noord-afdeling Zuidwest-Drenthe start via het Ondernemersfonds Meppel met acht nieuwe projecten voor de agrarische deelnemers in het fonds. De circa vijftig agrarische bedrijven rond Meppel kunnen putten uit de in de afgelopen jaren opgespaarde reserves Duurzaamheid kent vele gezichten en houdt meer in dan alleen milieuvriendelijk werken. Duurzaamheid is geen bedreiging, maar biedt kansen en stimuleert creativiteit en innovatie binnen organisaties. De bedrijfsvoering van Versluys is gericht op onze maatschappelijke verantwoordelijkheid voor het individueel welzijn van onze medewerkers, goed opdrachtgeverschap ten aanzien van onze leveranciers. Voortaan zullen enkel projecten rond innovatie, digitalisering, internationalisering of duurzaamheid in aanmerking komen. De aanvragen worden gerangschikt volgens een score, en enkel de beste dossiers krijgen steun. De eerste oproep wordt opengesteld vanaf 1 maart 2021 tot en met 30 april

Bedrijfsbeleid rond duurzaamheid Blog Duurzaam Gebouw

18 april, 2021. Door Dorien Ooms. Delen. Makani: Geschikt moment voor meer duurzaamheid dankzij corona. Makani brengt op 18 mei voor de eerste keer ondernemers en sprekers samen rond duurzaam ondernemen. Organisator Stijn Belmans zet zijn schouders onder het 100% online event. Veel ondernemers tonen wel interesse in duurzaamheid, maar. Steeds meer duurzame projecten in Latijns-Amerika. In Ecuador komen deze week ngo's, ondernemingen, overheden en vzw's uit heel Latijns-Amerika samen om unieke duurzaamheidsprojecten voor te stellen. De beste inzendingen maken kans op een van de Groene Latijns-Amerikaanse Prijzen (Premios Latinoamérica Verde)

Op weg naar duurzame luchtvaart. Royal Schiphol Group wil in 2050 de meest duurzame luchthavens ter wereld exploiteren. Dan kan jij blijven vliegen en de wereld ontdekken. Maar wel op een verantwoorde en duurzame manier. Een manier waarbij we de aarde niet overbelasten, maar juist extra waarde toevoegen. Om een voorbeeld te noemen: we willen. Projecten Vind jouw link. Onderstaande projecten staan open voor innovatieve ondernemers en onderzoekers. Duurzaamheid, duurzame chemie. Ketenkostenmodel haventransport. de Antwerpse open innovatiehub rond Internet of Things en Artificial Intelligence De verschillende niveaus van de duurzaamheidsdoelstellingen zorgen ervoor dat het volledige bedrijf alle aspecten van duurzaamheid hoog op de prioriteitenlijst zet. Om die doelstellingen te behalen, is een goed financieel beheer nodig. Dat is de basis voor een duurzaamheidsbeleid. Ecologie en economie moeten hand in hand gaan

Vinçotte Nederland B

Educatief materiaal en projecten rond duurzaam - KlasCemen

Wonen rond een erf, Deurne. Plangebied de Rijtse Vennen in Deurne markeert de overgang van stedelijk gebied naar het Zandbos. De wijk heeft gefungeerd als proeftuin voor duurzame ontwikkeling in de woningbouw. Het project was daarmee een aanjager in het anders denken over bouwen en wonen. FARO ontwierp de centrale hof in dit ambitieuze plan Een publieke plek waar creativiteit, innovatie, ontmoeting, natuurinclusiviteit en duurzaamheid centraal staan. Hierbij wordt gezocht naar een verbinding die een drempelloze voortzetting is van de stad. Ambitie van zowel de gemeente als alle betrokken partners is dat Berlijnplein een voorbeeld wordt op het gebied van duurzaamheid en circulariteit Hier hebt u toegang tot deskundig advies en vakkennis over hoe u de stroom van personen, goederen en voertuigen in en uit gebouwen vlot regelt. U vindt er ook tips van architecten, bestekschrijvers en de architectenconsultants van ASSA ABLOY rond duurzaamheid, werking, conformiteit, projecten en processen en look Zo zet je binnen DVW rond deze thema's o.m. structurele samenwerkingen op met als doel initiatieven rond klimaat en duurzaamheid te stroomlijnen, kennis uit te wisselen en initiatieven te coördineren. Je legt de link met innovatie zodat vernieuwende inzichten doorstromen binnen de organisatie en innovatieve projecten ook voldoende duurzaam zijn

Oproepen - Duurzame ontwikkelin

 1. Dag van de Duurzaamheid. 3,007 पसंद · 4 इस बारे में बात कर रहे हैं. In 2019 is de landelijke Dag van de Duurzaamheid voor het Onderwijs op 10 oktober (10-10)
 2. deze data aan de slag gaan voor projecten, thesissen, STEM,... De data kunnen bijdragen tot de bewustwording rond stadsklimaat. Duurzaamheid in hart en hoofd leidt tot duurzaamheid in de samenleving. Laat het ons als universiteit via onderwijs, onderzoek en dienstverlening volop zaaien. De oogst zal weelderig zijn
 3. st bij ons in Vlaanderen
 4. Van start met lerend netwerk 'Duurzaamheid in Projecten'. —. 06 november 2017. Maarten Kraneveld. Tijdens Nd Zomergast op 31 augustus jl., bleek er een behoefte te zijn om meer kennis en ervaringen uit te wisselen over de toepassing van duurzaamheidsmaatregelen in bouw- en infraprojecten. Om hier invulling aan te geven organiseerden we op.
 5. Onder duurzaamheid en klimaat verstaan we projecten die inzetten op o.a. ecologie, circulaire economie, het aanpakken van klimaatuitdagingen of hoe we van Genk een biodiversere stad kunnen maken. Heb je zelf een idee dat je wil realiseren in Genk rond klimaat en duurzaamheid

De Nationale Loterij ondersteunt projecten rond duurzame

Gepubliceerd op: 05-05-2021. Het Kinderarmoedefonds lanceert een oproep rond projecten die kinderarmoede met een vernieuwende aanpak bestrijden. De focus ligt op projecten die op de noden van eenoudergezinnen in armoede inspelen. Met de steun van 1000 x 1000 en Aquafin wenst het Kinderarmoedefonds projecten te ondersteunen die het sociaal. Je communiceert naar onze leden over klimaat, mobiliteit en duurzaamheid . Je neemt deel aan de verschillende beleidswerkgroepen. Je volgt projecten op rond mobiliteit en andere duurzaamheidsthematieken: Je denkt na over mogelijke innoverende projecten en je helpt onze projectmanager mee deze projecten te schrijven en in te dienen

Startpagina | Kampschreur Projectstoffering

Wij zijn gek op uitdagingen en vraagstukken over duurzaamheid. Uitgelichte projecten. Voedsel rond de Stelling. Voedselbank Utrecht & Local2Local. SmartShortChain. SMARTCHAIN. Rode Kruis voedselhulp. Haverproject Nieuwe Hollandse Waterlinie. Flevofood. NIEUW: Dapper Dit heeft onder meer geleid tot de publicatie van een Handreiking Duurzaamheid in de BPKV. Ook de selectie van een aantal projecten voor monitoring van CO 2 -reductie als gevolg van activiteiten op de bouwplaats, is een resultaat van deze samenwerking. Rijkswaterstaat treedt specifiek rond negen innovaties op als launching customer Rond het veld heeft onze Ethiopische partner acacia's en eucalyptusbomen geplant. Een systeem van druppelirrigatie zorgt voor de volledige integratie en efficiëntie van alle maatregelen samen: efficiënt watergebruik maakt een gediversifieerde teelt (crop rotatie) mogelijk, zorgt dat de kunstmest bij de wortels gebracht kan worden, wat weglvloeien en milieubelasting voorkomt Duurzaamheid zit in ons DNA ingebakken. Al vele jaren voor het een trend werd, besteedde Vondelmolen veel aandacht aan de impact van het bedrijf op onze omgeving. En dan hebben we het niet alleen over de natuur, maar ook, en vooral, over de mensen die bij ons werken, onze buren, . In de jaren '30 van vorige eeuw stonden er heel wat huisjes. Duurzaamheid. Als toonaangevend marktleider in logistiek vastgoed, leggen we bij WDP sterk de nadruk op ondernemen met een minimale milieu-impact. We dringen de ecologische voetafdruk van ons bedrijf sterk terug, door onze aanpak te baseren op concrete, meetbare informatie - denk maar aan het energieverbruik en de bijbehorende CO2-uitstoot.

Gepubliceerd op: http://www

40 innovatieve projecten voor duurzame en circulaire land

Er is dus maar één oplossing: bewuster consumeren, minder weggooien en beter recyclen. Om hier een koers naar duurzaamheid voor uit te zetten, werkt REMONDIS onder andere samen met NABU (de Duitse vereniging voor natuurbescherming). Dat vergaderingen gebakken lucht produceren, kun je niet voorkomen Duurzaamheid, kwaliteit & creativiteit. Drie speerpunten die kenmerkend zijn voor de projecten van Vastesteen Projectontwikkeling. Met oog voor detail en design realiseren wij toekomstbestendige, duurzame en vooruitstrevende woonprojecten in de regio rond Alkmaar EFRO-projecten zijn investeringsprojecten en werkingsprojecten in de brede zin van het woord. Concreet kan dit gaan over projecten rond infrastructuur maar binnen EFRO vindt je even goed projecten rond innovatie, digitalisering of duurzaamheid. Frank ondersteunt EFRO-projecten in Limburg van projectidee tot uitvoering Duurzaamheid. WIJdezorg biedt in en vanuit haar zeven zorglocaties in de Rijnstreek woon-, zorg- en welzijnsdiensten aan ouderen en andere zorgvragers. Vijf van deze locaties zijn recentelijk vernieuwd door renovatie of nieuwbouw. Daarnaast is de planvorming voor de overige twee locaties gestart. WIJdezorg werkt in al haar activiteiten volop. Twigt-om staat voor natuurlijk veranderen op een doelgerichte manier. Hannah en Wim van twigt-om, twee enthousiaste, open minded personen die meedenken, inspireren, uitdagen, goede contacten leggen en tot actie overgaan. Met als speerpunten: omdenken (buiten de box), duurzaamheid en innovatie

Regionaal Energieloket | Gemeente Gilze en Rijen

ICIP - Duurzame Transitie

Dit alles vraagt om innovatieve ideeën rond duurzaamheid, verdichting, woontypologieën, sociale mix en leefbaarheid. Resultaten Dankzij de eerdere erkenning van het Strategisch Project 'Toekomstsite Arsenaal' door de Vlaamse overheid werd in samenwerking met hogere en lokale overheden en private grondeigenaars al gewerkt op het gebied en is er als resultaat een ambitienota en raamwerkkaart. Rond het thema duurzaamheid voert de gemeente allerlei projecten uit en door middel van een special in het Stadsjournaal, artikelen, sociale media en onze Duurzaamheidswagen informeren we de inwoners over deze projecten en geven we tips over duurzaamheid. Tevens laten we zien dat er al heel veel gebeurt op het gebied van duurzaamheid Kas als Energiebron is hét innovatieprogramma dat energiebesparing en het gebruik van duurzame energie in de glastuinbouw stimuleert. LTO Glaskracht Nederland en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit trekken hierin samen op. De business unit Glastuinbouw van WUR beschikt over het Innovatie en Demonstratie Centrum Kas Als Energiebron

NWO start nieuwe projecten rond Duurzame Businessmodelle

Oostrem. De vzw Oostrem begeleidt volwassenen met beperkingen. ECoOB bouwde een PV-systeem van 45 kWp bestaande uit 148 zonnepanelen op het dak van het gebouw De Wilg in de Oostremstraat in Herent. Op 15 april 2019 werd het systeem in bedrijf gesteld. De geproduceerde zonnestroom zal een belangrijk deel (ca. 40%) van het jaarlijkse stroomverbruik in het gebouw dekken Duurzaamheid. North Sea Port wilt op een duurzame wijze de haven verder ontwikkelen. In en rond het havengebied hebben we respect voor de natuur en leefomgeving. Bovendien faciliteren we een efficiënte ruimtelijke inrichting voor bedrijven in het havengebied. We stimuleren duurzamer transport van goederen en zetten ambitieuze projecten op.

Vier nieuwe projecten rond inclusieve en duurzame

Duurzaamheid maakt kritiekloos. Ik overweeg te investeren in het fonds 'Regionaal duurzaam 1' van Meewind. Het is duurzaam, rendabel en belastingtechnisch voordelig. Of ziet het er té goed. Jouw website is 100% groen. Wist je dat het internet wereldwijd rond de 10% van alle elektriciteit verbruikt? Jouw website staat op een server die aan een stekker zit. Met webhosting verbruiken we dus ook nogal wat energie. Bij Mijndomein vinden we duurzaamheid belangrijk en compenseren we onze CO2-uitstoot. We compenseren onze CO2-uitstoot Klimakkers is een groeiende jeugdorganisatie, die ontstond tijdens de klimaatprotesten van 2018. Deze jongeren werken vooral rond klimaat en duurzame projecten. Ze willen een antwoord geven op de ongerustheid bij vele scholieren en studenten rond de klimaatcrisis. In november 2019 ging hun eerste vierdaagse bootcamp door met 20 deelnemers

Chemie in Bouw helpt bij zowel kleine particuliere projecten als bij grote residentiële, industriële of publieke projecten. Laat ons rond de tafel zitten, leg uw probleem voor, laat ons oplossingen voor u formuleren en oordeel zelf over de nuttige en positieve impacten van onze diensten op uw project Mijn droom is om leerkracht duurzaamheid te worden. Ik wil samen met scholen werken rond duurzame projecten. Onder duurzaamheid versta ik de 3 onderwerpen de 3 p's namelijk: People Planet Profit ( mens, milieu en economie).Om duurzaam te leven moeten deze 3 onderwerpen in evenwicht en harmonie staan met elkaar We verkenden en bediscussieerden ook een aantal projecten en initiatieven die in het teken van duurzaamheid in Vlaanderen, Wallonië en Brussel zijn ontstaan. duidelijk: de uitdagingen en het beleid rond duurzaamheid en de strijd tegen armoede gaan hand in hand. Zowel het tweede als het derde hoofdstuk bevatten aanbevelingen Duurzaamheid is daarbij niet weg te denken. In de agrarische sector draait alles om de productie van voedsel. Op een duurzame manier voedsel produceren is een belangrijke, gezamenlijke opgave voor de gehele keten: van grondstoffen aan het begin van de keten, via het boerenerf, tot aan de supermarkt, waar consumenten hun boodschappen doen Circulaire economie & duurzaamheid. In een circulaire economie bestaat afval niet meer en blijven producenten verantwoordelijk voor hun product gedurende de hele levensloop. Twente moet zich binnen de actielijn 'Circulaire economie & duurzaamheid' ontwikkelen van een fossiele naar een duurzame economie. De Twentse economie moet verduurzamen.

Minimum power requirements - Netherlands Maritime Technology

Twaalf Belgische projecten die duurzaamheid op de kaart

 1. We vullen duurzaamheid in voor drie thema's die door de gemeente Houten zijn benoemd: Er zijn dan ook meerdere projecten waarbij utiliteitsgebouwen en woningen verduurzaamd zijn. woningen en bedrijven zijn van zonnepanelen voorzien en rond Houten zijn een aanta
 2. We zijn trots op al onze projecten. Van rotondes en autotunnels tot fietsbruggen en -parkeergarages. Van zeesluizen en dijkverbeteringen tot spoorverdubbeling en de aanleg van spitsstroken. En van drinkwaterleidingen tot supersnelle glasvezelverbindingen. Te veel om op te noemen. Daarom hieronder een greep uit ons portfolio
 3. Op zoek naar een partij die projecten rond constructieve waterbouw, baggerwerk en binnenstedelijke kademuren kan ontwerpen, organiseren en uitvoeren? Neem contact op met Beens Groep. Droge infra Natte infr
 4. er daarom naar om in 2023 duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit geborgd te hebben in de aanpak van projecten. In veel projecten wordt al met ambitie vormgegeven gegeven aan duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit. Duurzaamheid, en dan met name klimaat & energie en circulariteit, zijn relatief nieuwe begrippen in dijkversterking
 5. Onze projecten Van stadsgrachten tot zeehavens Nederland beschermen tegen water. Daarin zijn we gespecialiseerd. Ons werk speelt zich af rond havens, vaarwegen, dijken en waterbodems. Dat zorgt ervoor dat onze waterbouwkundige constructies en baggerwerkzaamheden onlosmakelijk verbonden zijn met hun omgeving
 6. Helft Nederlanders let op duurzaamheid. Bijna de helft van de Nederlanders (46%) vindt duurzame of maatschappelijk verantwoordelijke aspecten belangrijk bij de aanschaf van producten en diensten. Bij producten met directe duurzame voordelen voor de consument (bijvoorbeeld in kosten of gezondheid), ligt dit aandeel hoger
 7. Kennisnet stimuleert al jaren het gebruik van ict in het onderwijs. Duurzaamheid krijgt hierin een steeds belangrijkere rol. Kennisnet wil scholen helpen om met duurzaamheid en ict aan de slag te gaan. Om scholen hierbij te helpen, heeft Kennisnet het model 'Duurzame ict' ontwikkeld voor het primair en voortgezet onderwijs. In dit artikel leest u er meer over dit model

Duurzaamheid. De energiesector dat verantwoordelijk is voor het implementeren van de duurzaamheidsstrategie binnen het bedrijf met projecten gericht op de ontwikkeling van low-carbon (bio) We besloten om ChangeXL, een brandstof op basis van enzymen te gaan gebruiken voor al onze schepen die rond het Europees vasteland varen Duurzaamheid en de SDG's of ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties vormen de toetssteen bij alles wat we doen. Ons duurzaamheidsbeleid en ons ondernemingsplan zijn opgebouwd rond vijf kern SDG's: gezondheid & welzijn, werk & economische groei, innovatie, duurzame steden & gemeenschappen en klimaatactie Het hart van De Brinkhorst in Moordrecht wordt gevormd door De Brink. Een groene zone waar ontmoeten centraal staat. Rondom De Brink realiseerde De Vries en Verburg Bouw een gevarieerd aanbod van 30 nieuwbouwwoningen Duurzaamheid moet in het DNA zitten. Redacteur. Philip Verheye staat als Manager Technische Zaken in voor de nieuwbouw, renovatie en het onderhoud van de gebouwen van het Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) in Genk.Het is al 21 jaar mijn hobby, vertelt hij. We spreken met hem voor onze reeks met Zorgnet-Icuro over duurzaamheid De keuze om aan te sluiten bij projecten en initiatieven georganiseerd door Pulse zoals IM/PULSE en/of cross-sectorale samenwerking met andere Pulsegenoten. Pulsegenoten dragen door hun lidmaatschap bij aan het in kaart brengen van wat er leeft rond duurzaamheid in de brede Cultuur-, Jeugd- en Mediasector

 • UPS pakket retour.
 • Köpa whisky på nätet.
 • Omställningsstöd mars april 2021.
 • Datateknik högskoleingenjör Flashback.
 • E juice 120ml.
 • Gubi Stol klädd.
 • JUST Capital ETF.
 • Crowdfunding Buchhaltung.
 • Games testen.
 • EBay Kleinanzeigen PayPal Verkäuferschutz.
 • Asia express exchange rate Oman.
 • Norwegian destinationer från Göteborg.
 • Smedjan Göteborg.
 • Power supply PC.
 • Mäklarstatistik Avanza.
 • PNT.
 • Grafische rekenmachine Marktplaats.
 • GreyStone Power COVID 19.
 • Hur mycket skatt ska jag betala.
 • 0 2 Bitcoin to SEK.
 • How to start day trading with $1000 Reddit.
 • Dota Farming bot Telegram.
 • Betaalverzoek via WhatsApp.
 • Sell Ethereum Coinbase.
 • Selenium click.
 • Funding circle Us ZoomInfo.
 • Inschrijven huisarts Groningen.
 • Fredrik Lundberg.
 • How to set up metamask.
 • Bokföra demoprodukter.
 • Möbeltrender 2021.
 • Gutschein in Geld umwandeln.
 • Bitcoin live de.
 • Woning kopen Oostenrijk waar op letten.
 • Discover Credit Card login.
 • Voor Dummies betekenis.
 • Wanneer cafés weer open België 2021.
 • Genova Property Group bolagsordning.
 • Tele2 Zakelijk storing.
 • Revenue omsättning.
 • Fonder mars 2021.