Home

U verksamhet miljöbalken

Vad är miljöfarlig verksamhet? Begreppet miljöfarlig verksamhet omfattar en stor mängd verksamheter inom olika typer av branscher. Till exempel kan det vara lantbruk, skolor, industrier, tatueringsstudios och avloppsanläggningar miljöbalken Väglagen, minerallagen gäller vid sidan om miljöbalken Plan- och bygglagen Gäller vid sidan om miljöbalken Föreskrifter från regering, statliga verk och kommuner är underordnad Inkluderar EU-direktiv Miljöbalken Figur över miljöbalkens förhållande till andra miljöbestämmelser

I miljöbalken finns en utförlig definition av vad en miljöfarlig verksamhet är. Information finns även under fliken Boende och miljö. Anmälan eller tillstånd. Den kan också klassas som en u-verksamhet vilket innebär att varken anmälan eller tillstånd krävs Miljöbalken skall tillämpas så att 1. människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan, 2. värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas, 3. den biologiska mångfalden bevaras U-verksamhet. Dessa är mycket små verksamheter, som inte påverkar miljön särskilt mycket. Dessa behöver varken tillstånd eller anmälan. De ska ändå följa kraven i miljöbalken och miljöenheten utövar tillsyn över dem

Vad är miljöfarlig verksamhet? - Region Gotlan

 1. U-verksamhet, tex små bilverkstäder eller en liten skjutbana räknas den miljöfarliga verksamheten som ringa att det inte behövs något tillstånd. Miljökontoret utövar dock tillsyn även på dessa verksamheter och ser till att de inte är miljöstörande samt att de vidtar nödvändiga försiktighetsåtgärder
 2. I miljöprövningsförordning (2013:251) kan du läsa om vilka verksamheter som är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt lagen, miljöbalken.. Verksamheter delas in i olika grupper som bygger på verksamhetens storlek och hur miljöstörande den bedöms vara enligt bilagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
 3. Du som bedriver miljöfarlig verksamhet inom miljöbalkens område, ska kontrollera din egen verksamhet. Läs miljöförvaltningens informationsblad om egenkontroll. Läs mer om egenkontroll för C-verksamheter på naturvardsverket.se. Avgift för anmälan. Miljöförvaltningen tar ut en avgift enligt miljöbalkens bestämmelser

Miljöfarlig verksamhet - Österåkers kommu

Om du har mindre än 100 djurenheter, har du en U-verksamhet. Alla regler i miljöbalken gäller även en U-verksamhet. Du kan i vissa fall behöva söka tillstånd hos miljö- och byggnadsnämnden. Exempelvis om du tänker ha djuren inom planlagt område eller område med tät bebyggelse Miljöbalken omfattar alla verksamheter som på något sätt kan påverka människors hälsa eller miljön. Miljöbalkens regler gäller för både stora och små miljöfarliga verksamheter. Miljöfarlig verksamhet delas in i olika kategorier beroende på hur stor miljöpåverkan kan bli Dokumentet Höglandstaxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken i Nässjö kommun finns att söka i författningssamlingen, Författningssamling. Vad är egenkontroll och måste jag ha en sån? Har du en anmälningspliktig verksamhet omfattas du av egenkontrollförordningen (1998:901) Med miljöfarlig verksamhet menas, enligt 9 kapitlet miljöbalken, all användning av mark, byggnader eller anläggningar som på ett eller annat sätt ger utsläpp till mark, luft eller vatten och som kan vara skadlig för människors hälsa eller miljön. Tandvårdsverksamhet är en så kallad U-verksamhet Miljöbalken (SFS 1998:808) inne-håller de allmänna hänsynsreglerna (2 kap) och bestämmelser om egenkontroll (26 kap 19 §). Handbok 2001:3, Egenkontroll - en fortlöpande process. En handbok utgiven av Naturvårdsverket som innehåller grunderna för egenkon-troll enligt miljöbalken. Läs mer på www.naturvardsverket.se eller p

Miljöbalk (1998:808) Svensk författningssamling 1998:1998

 1. Enligt miljöbalken måste alla C-verksamheter lämna in en anmälan till kommunen innan de får starta. Så gör du en anmälan. Du gör en anmälan genom att fylla i blanketten Anmälan om anläggning för djurhållning med mer än 100 djurenheter
 2. Avgifter för tillsyn enligt miljöbalken. Det här gäller bland annat för dig som har en miljöfarlig verksamhet som klassas som U-verksamhet. Handläggningsavgifter. När du ansöker om tillstånd att inrätta enskilt avlopp eller installera en värmepump får du betala en fast avgift
 3. Miljöfarliga verksamheter som varken är tillstånds- eller anmälningspliktiga omfattas också av miljöbalkens bestämmelser även om ingen ansökan eller anmälan krävs vid start av verksamhet. Är du osäker på om din verksamhet är miljöfarlig och omfattas av bestämmelserna i miljöbalken vill vi att du tar kontakt med oss

Det finns även miljöfarlig verksamhet som inte är anmälnings- eller tillståndspliktig, så kallad U-verksamhet. U-verksamheter behöver inte anmälas eller ha tillstånd för att bedrivas, men verksamheten ska ändå följa kraven i miljöbalken och ha egenkontroll Miljöbalken inne-håller också allmänna hänsynsregler (kapitel 2) som gäller för alla verksamheter och åtgärder både inom och •tökning av tillstånds- eller anmälningspliktig U verksamhet enligt miljöbalken kan kräva tillstånd . i primär zon. •y anmälningspliktig verksamhet enligt miljö- Möjligheten till U-verksamhet kommer att tas bort, möjligheten att flytta undantagen till miljöbalken för att de ska få avsedd effekt. Sedan dess har inget hänt med undantagen. SBMI anser att detta behöver följas upp, så undantagen i avfallsförordningen får avsett genomslag Länsstyrelsen lägger in både sina egna samt kommunernas beslut, om vattenskyddsområde enligt 7 kap 21 och 22 §§ miljöbalken, i kartverktyget. För att kunna göra detta måste kommunerna skicka sina beslut om vattenskyddsområde, med kartinformation, till sin länsstyrelse för registrering Prövningsnivå: U-verksamhet (dvs miljöfarlig verksamhet som inte kräver tillstånd eller anmälan). Denna grupp återfinns i Taxebilaga 3 och som gäller avgifter för verksamheter som saknar fastställd anmälnings- och tillståndspliktig nivå enligt miljöprövningsförordningen, miljöbalken, förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:808)

Miljöfarlig verksamhet — Ulricehamns kommu

 1. U-verksamhet. Mindre verksamheter som inte kräver tillstånd från länsstyrelsen eller anmälan till kommunen klassas som U-verksamheter. Dessa omfattas också av miljöbalkens bestämmelser och tillsyn bedrivs av miljöenheten. Information om U-verksamhet kan lämnas till miljöenheten med en blankett
 2. Miljöbalken reglerar vad som är en miljöfarlig verksamhet. Miljöfarlig verksamhet delas in i A-, B-, C- eller s.k. U-verksamhet beroende på verksamhetens omfattning och miljöpåverkan. Av miljöprövningsförordningen (2013:251) framgår vilka verksamheter som kräver tillstånd eller anmälan
 3. Taxa enligt miljöbalken 2021 (pdf, 185.1 kB) Detaljerad bilaga till taxa enligt miljöbalken 2021 (pdf, 403.2 kB) (U-verksamhet - verksamhet med liten miljöpåverkan) och kan få betala för ett tillsynsbesök om miljöförvaltningen exempelvis får in klagomål på verksamheten
 4. Miljöfarliga verksamheter delas enligt miljöbalken in i fyra grupper: tillståndspliktiga (A- och B-anläggningar), anmälningspliktiga (C-anläggningar) och verksamheter som varken är tillstånds- eller anmälningspliktiga (U-verksamhet)
 5. Den miljöfarliga verksamhet som bedrivs vid vattenkraftverk, i vart fall de vattenkraftverk med någon omfattning på kemikaliehanteringen, bör således klassas som miljöfarlig U-verksamhet. Miljönämndens rätt att bedriva tillsyn över miljöfarliga verksamheter framgår av 4 § förordningen ( 1998:900 ) om tillsyn enligt miljöbalken
 6. Miljöbalkens regler gäller för både stora och små miljöfarliga verksamheter. Du kan behöva söka tillstånd eller anmäla. För vissa miljöfarliga verksamheter måste du göra en anmälan eller söka ett tillstånd. A-verksamheter ska ha Mark- och miljödomstolens tillstånd att anlägga eller driva verksamheten

U-verksamhet Tillståndsprövning B-verksamhet Anmälan C-verksamhet Ringa miljöbalken. Observera att detta kan gälla även om anläggningen inte kräver anmälan eller tillstånd enligt ovan. Exempel på väsentlig påverkan på naturmiljön kan till exempel vara Många verksamheter, som till exempel industrier, sågverk, och bensinstationer är anmälnings- eller tillståndspliktiga enligt miljöbalken. Vilka verksamheter som berörs framgår av miljöprövningsförordningen Enligt miljöbalken kan en verksamhetsutövare vara en juridisk person (ett företag, en organisation etc.) eller en fysisk person som ansvarar för en verksamhet eller del av en sådan. Exempel på ansvariga verksamhetsutövare kan vara fastighetsägare, en kommun eller den som driver ett bassängbad Klassningskoder: Koder enligt den riskbaserade taxan eller miljöbalken ex. 1.10. Observera att ett och samma företag kan ha flera olika klassningskoder. B, C, U-verksamhet: B =tillståndspliktig, C =anmälningspliktig, U= Övrig verksamhet

Miljöfarliga verksamheter - Tros

Viktigt att veta när du ska starta miljöfarlig verksamhet

U-verksamhet. Mindre miljöfarliga verksamheter som inte omfattas av anmälnings- eller tillståndsplikt kallas för U-verksamheter. Du kan även läsa mer om de olika reglerna i miljöbalken och i miljöprövningsförordningen. Nytt sätt att rapportera farligt avfall Miljöfarlig verksamhet regleras enligt lagen i miljöbalken. Om du ska starta och driva vissa miljöfarliga verksamheter krävs tillstånd eller anmälan. Miljöfarlig verksamhet är all användning av mark, byggnader eller anläggningar som kan medföra störningar för människors hälsa eller miljön Du som driver, eller planerar att starta, en industri eller ett företag inom tillverkning ska se till att följa miljöbalkens regler. så behöver du ta reda på om den klassas som en A, B, C, eller U-verksamhet. Hur den klassas beror på vad som produceras, verksamhetens storlek och hur mycket miljön påverkas Oavsett vilken sorts verksamhet du driver påverkas du av lagstiftning inom olika områden. I de flesta fall krävs till exempel bygglov eller en anmälan enligt miljöbalken. Du måste göra en anmälan till miljö- och byggnadsnämnden sex veckor innan du planerar att starta verksamheten

Miljöfarlig verksamhet - anmälan - Uppsala kommu

Miljöfarlig verksamhet - anmälan, tillsyn och egen

Här hittar du en blankett för att göra en anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken. Vilka verksamheter som ska anmälas till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen betecknas med anmälningsplikt C i miljöprövningsförordningen I 21 kap. miljöbalken finns bestämmelser om att mark- och miljödomstol prövar frågor om tillstånd till miljöfarlig verksamhet. I denna förordning finns närmare bestämmelser om när frågor om tillståndsplikt prövas av mark- och miljödomstol. För sådana verksamheter och åtgärder anges uttrycket tillståndsplikt A På Naturvårdsverkets webbplats hittar du mer information om egenkontroll enligt miljöbalken.. Är verksamheten tillstånds- eller anmälningspliktig enligt miljöbalken gäller mer preciserade krav på egenkontroll, enligt förordning om verksamhetsutövares egenkontroll (1998:901)

utifrån miljöbalkens bestämmelser (SFS 1998:808). Det är en så kallad U-verksamhet som inte prioriteras av kommunerna i deras tillsynsplaner (Naturvårdsverket 2001). Tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter kallas B respektive C -verksamheter (Naturvårdsverke tillståndspliktig s.k. U-verksamhet, vilken Cementa alltså söker frivilligt tillstånd till enligt 9 kap. 6b § miljöbalken. Det nu sagda innebär ingen ändring i förhållande til

4 § Av 26 kap. 3 § miljöbalken framgår att inom kommunen utövar den kommunala nämnden tillsyn över miljö- och hälsoskyddet enligt 9 kap. miljöbalken, med undantag för sådan miljöfarlig verksamhet som kräver tillstånd,; hanteringen av kemiska produkter enligt 14 kap. miljöbalken, och; avfallshanteringen enligt 15 kap. miljöbalken samt samråd och frågor kopplade till Miljöbalken för Grefab. Fiskebäck 756:388 1 registrerat företag, Fiskebäcks Båthamn Grefab, där de två senaste ärendena, enligt är U-verksamhet vilket innebär att det är en miljöfarlig verksamhet som varken är anmälnings- eller tillståndspliktig och ha (De ligger Utanför listan= U-verksamhet.) De behöver inte anmäla sin verksamhet men omfattas ändå av miljöbalkens regler. Exempel på branscher i kommunen är: - Verkstad - Bilvårdsanläggning. Vi handlägger anmälningsärenden vid nyetableringar eller förändring av befintlig verksamhet

Miljöfarlig verksamhet - Sundbybergs sta

3.1 Miljöbalken 19 3.2 Miljöprövningsförordningen 21 3.3 Industriutsläppsförordningen 21 3.4 Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 3.5 Förordning om geologisk lagring av koldioxid 21 3.6 Förordningen om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 21 3.7. miljöbalken, dvs att tillsynen i möjligaste mån bör följa den princip som gäller vid tillståndsprövning av miljöfarliga verksamheter. delar som är anmälningspliktiga eller utgör s.k. U-verksamhet. Ett sådant förfarande underlättar både för tillsynsmyndigheten och verksamhetsutövaren För att hjälpa dig att förebygga och minimera risken för negativ påverkan på miljön gör handläggare från kommunen regelbundet platsbesök i miljöfarliga verksamheter som klassas som C-anläggningar. Du behöver också löpande göra egna kontroller för att försäkra dig om att anläggningar fungerar som den ska miljöbalkens område i Nässjö kommun: 50.25 (u): Anläggning där upp till och med 1000 kubikmeter flytande motorbränslen hanteras. Huvudman: Med en u-verksamhet menas övrig miljöfarlig verksamhet som varken kräver anmälan eller tillstånd, men som ska följa de lagar och regler som finns

Har du färre än 100 djurenheter, till exempel en mindre hästgård, räknas ditt lantbruk som en u-verksamhet. U-verksamheter omfattas inte av anmälningsplikt och du behöver inte söka tillstånd för ditt lantbruk Det är dock viktigt att veta att miljöbalkens regler gäller för alla typer av verksamheter, även om de inte är anmälnings- eller tillståndspliktiga. Miljöfarlig verksamhet delas in i A-, B- och C-verksamheter samt så kallade U-verksamheter (övriga) Här finns begrepp tagna från miljöbalken och dess förordningar samt från ordlistan i U-verksamhet . Miljöfarlig verksamhet som inte omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt. Av miljöprövningsförordningen (2013:251) framgår vilka verksamheter som kräver tillstånd eller anmälan Miljöbalken innehåller inte heller så vitt bolaget känner till - Att pröva saker som inte uppenbart ska prövas, s.k. U- verksamhet, ökar den administrativa bördan för både tillsynsmyndigheter och verksamhetsutövare, vilket går emot de intentioner regering och riksdag haf

Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och

En U-verksamhet kräver inte tillstånd eller anmälan, Det är inte förenligt med miljöbalken. Välj en gör det själv-hall eller automattvätt när du behöver tvätta din bil. Tvättvattnet från dessa hallar renas innan det släpps ut Beroende på ändringens omfattning, art m.m. kan du behöva ansöka om tillstånd eller göra en anmälan. Vill du ha mer information om vilka ändringar som det kan krävas tillstånd- eller anmälan för kan du läsa vidare under respektive flik för A-, B-, C- eller U-verksamhet annat Miljöbalken (MB) (1998:808) 10 kap, 5§ och de kommunala målen. Verksamheten räknas som en miljöfarlig verksamhet (U-verksamhet) enligt MB kap 9 då deponin anslutandes 1984 och är inte anmälnings- eller tillståndspliktig (Rihm, 2014). Enligt MB 2 kap, 8§ ska den som bedriver/har bedrivi

Miljöfarlig verksamhet - Företagare - Halmstads kommu

Om det inte finns någon risk för förorening krävs inte anmälan, det vill säga U-verksamhet. Uppläggningen kan ändå kräva dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. MB och försiktighetsmått enligt 2 kap miljöbalken. Du måste ta prover på sedimenten för att bestämma föroreningsrisk och var muddermassorna kan läggas upp Det finns även miljöfarlig verksamhet som varken är anmälnings- eller tillståndspliktig, så kallad U-verksamhet, där krav inte ställs på vare sig tillstånd eller anmälan men de ska ändå följa kraven i miljöbalken och kommunernas miljönämnd eller motsvarande utövares tillsyn Egenkontroll - miljöfarlig verksamhet Alla som bedriver en verksamhet som kan påverka miljön eller. Tillverkning varor och produkter inom industrin påverkar vår miljö och människors hälsa. Därför behöver ditt företag tillstånd innan du startar en verksamhet inom den branschen. Du kan också behöva bygglov för den lokal där du har din verksamhet. Företag som ska tillverka exempelvis metall, plast, betong eller kemiska produkter behöver i de flesta fall anmäla [ Det finns ofta ett behov att utreda hur läkemedels- och laborationsverksamheter klassas enligt Miljöbalken. Skrivelsen bör skickas tillsammans med blanketten Information om miljöfarlig att verksamhetsutövaren själv ska göra en bedömning om deras verksamhet är att betrakta som en A-, B-, C-, eller U-verksamhet. Ladda ner här! >>

Miljöbalken Tillsynsansvar • 9 kap Tillsyns för ex småbåtshamnar sk. U-verksamhet åvilar Miljönämnderna i Sveriges kommuner • Det finns ingen gräns i vattenlinjen i MB . Saneringsansvar • 10 kap Förorenad mark • Miljönämnderna kan därmed förelägga om sanering av. Massor och masshantering är inte några definierade begrepp i miljöbalken utan kan omfatta en mängd olika typer av material och hanteringar av sådant material. Gemensamt för begreppen är dock att överskottsmassor oftast utgör ett avfall och att hanteringen innebär någon form av definierad avfallshantering Med miljöfarlig verksamhet menas, enligt 9 kapitlet i Miljöbalken, all användning av mark, byggnader eller anläggningar som på något sätt ger utsläpp till mark, vatten eller luft och som kan vara skadligt för miljön eller människors hälsa tillståndspliktig s.k. U-verksamhet, vilken Cementa alltså söker frivilligt tillstånd till enligt 9 kap. 6b § miljöbalken. Det nu sagda innebär ingen ändring i förhållande till den tidigare ingivna ansökan, utan är endast ett förtydligande. Även depåverksam-heten har varit föremål för samråd. (De ligger Utanför listan= U-verksamhet.) De behöver inte anmäla sin verksamhet men omfattas ändå av miljöbalkens regler. Exempel på branscher i kommunen är: - Verkstad - Bilvårdsanläggning. Vi handlägger anmälningsärenden vid nyetableringar eller förändring av befintlig verksamhet. Utredningar genomförs och klagomål handläggs

Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd är tillsynsmyndighet enligt miljöbalken i Avesta, Fagersta och Norbergs kommuner. Enligt 27 kap. 1 § Miljöbalken har nämnden rätt att debitera avgift enligt taxa som kommunfullmäktige bestämmer. Avgiften ska betalas kalenderårsvis för verksamhet som bedrivs när kalenderåret börjar Miljöbalken Tillsynsansvar • 9 kap Tillsyns för ex småbåtshamnar sk. U-verksamhet åvilar Miljönämnderna i Sveriges kommuner • Det finns ingen gräns i vattenlinjen i MB vare sig i 9 eller 10 ka

Mark- och miljööverdomstolen anser inte att Svevia har visat att massorna behövs för att möjliggöra skogsbruksåtgärder varför det inte är fråga om återvinning i den mening som avses i 15 kap. 6 § miljöbalken och hanteringen ska istället betraktas som bortskaffande av avfall U-verksamhet En verksamhet som inte är anmälnings- eller tillståndspliktig men som klassas som miljöfarlig verksamhet Jag har även använt mig av svensk lagstiftning så som Miljöbalken (1998:808) men även svenska förordningar och förarbeten från departement i riksdagen

A- B- eller C-verksamhet - Vaxjo

Miljöbalkens produktvalsregel säger att du ska välja de minst farliga kemikalierna. Det finns olika märkningar att utgå ifrån, till exempel Svanen, Bra Miljöval och EU-blomman. Kemiska produkter ska klassificeras och märkas så att användaren kan få information om riskerna med produkten U-verksamhet Miljöfarlig verksamhet som varken omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt. Miljöbalkens grundkrav på egenkontroll (26 kap 19 § miljöbalken) gäller dock. VA-anläggning Allmän vatten och avloppsanläggning. I den - allmänna VA-anläggningen ingår även ledningsnät, pumpstationer och andr

Tillsyn enligt miljöbalken och strålskyddslagen, 950 kronor per timme. Tillsyn enligt livsmedelslagstiftningen, 1 050 kronor per timme. (U-verksamhet - verksamhet med liten miljöpåverkan) och kan få betala för ett tillsynsbesök om miljöförvaltningen exempelvis får in klagomål på verksamheten Källa: Mark- och miljööverdomstolen Målnr/Dnr: 2010-M 2068 Beslutsdatum: 2011-01-26 Organisationer: Strängnäs kommun Svevia AB Förordning om Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - Miljöbalken - 9 kap 6 § Ett bolag med en bergtäkt hade ställt upp ett asfaltsverk i täkten. Länsstyrelsen förbjöd asfaltstillverkningen men beslutet överklagades - Miljöbalken (SFS 1998:808) 26 kap. 3 U - verksamhet U-verksamhet Tillstånd/anmälan Ej aktuellt. B - Riskbedömning 1 Historisk förorening ja/nej 2 Närhet till bostäder/VSO ja/nej 3 Miljökvalitetsnorm ja/nej 4 Utfasning- Riskminskning ja/nej 5 Specialbestämmelser ja/ne • Vi vägleder om ansvaret enligt miljöbalken för avfallsproducent verksamhetsutövare fastighetsägare • Allmän vägledning om miljöfarlig verksamhet: Tillståndsplikt B 90.130 Anmälan C 90.140 Ej anmälan U-verksamhet Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 2010-03-29 6 Prövningsnivåer för användning av avfal

 • Ingång engelska.
 • Elf Stor Wrapping Paper Storage.
 • MINEX Mining.
 • Amazon Sword temperature.
 • Forskjellen på subjektiv og objektiv observasjon og rapportering.
 • Talbok DAISY.
 • Hitta nystartade företag.
 • Mining Case 4U.
 • 1btc to Naira.
 • Anderstam parhus.
 • Phase diagram density.
 • Nyköpings kommun vård och omsorg.
 • 50 gram Silver Plate price.
 • How to buy Satoshi.
 • Group telegram Indodax.
 • Haldex Di.
 • Senior Manager PwC lön.
 • Open banking news.
 • Dunder casino phone number.
 • Bitsgap classic bot vs shot.
 • Telenor Tv Stor.
 • Vad betyder lokalisering.
 • Investering af småbeløb.
 • Sefina se.
 • Binance vs Revolut.
 • Farming coins.
 • Ringa från dolt nummer iPhone Tre.
 • Hertz stock forecast 2025.
 • Vad gör en bankchef.
 • Twitter PrataPengar.
 • Bygga hus lösvirke kalkyl.
 • Illegalt köp synonym.
 • NAKD stock forecast.
 • Blockchain Jobs in Pakistan.
 • Arkitekt tillbyggnad Göteborg.
 • Sell Bitcoin near me.
 • Spabad ute.
 • Zondag met Lubach fabeltjesfuik.
 • OpenCV face detection.
 • Camscanner com download qr code.
 • Grafisk lösning av ekvationer.