Home

Nya socialtjänstlagen sammanfattning

7.1.2 Mål och principer i den nya socialtjänstlagen.. 352 7.2 Jämställdhet som mål..... 353 7.2.1 Den svenska jämställdhetspolitiken.. 357 7.2.2 Jämställdhet i socialtjänsten..... 36 Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet I augusti 2020 presenterade Margareta Winberg slutbetänkandet från regeringens översyn av socialtjänstlagen. Akademikerförbundet SSR välkomnar några av förslagen, men efterlyser bland annat utökade möjligheter för socialtjänsten att tala med barn och erbjuda insatser fast vårdnadshavarna säger nej, och en lagändring som ger socialsekreterare beslutsrätt i individärenden • Socialtjänsten ska inriktas på att vara lätt tillgänglig Nya övergripande mål Framtidens socialtjänst 5. En övergripande inriktning på verksamheten • Nytt arbetssätt och synsätt som ska användas vid socialtjänstens arbete på alla nivåer Socialtjänstens medverkan i samhällsplaneringe Betänkandet Hållbar socialtjänst - En ny socialtjänstlag (2020:47) presenterar förslag som kommer att innebära en stor omställning av socialtjänstens organisering och arbetssätt. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) välkomnar förslagens inriktning mot en jämställd, förebyggande, lätt tillgänglig och kunskapsbaserad socialtjänst

Observera omedelbar i 11:1A SOL barn). Lex Sarah om skyldigheten att (SoL LSS) De grupper som SoL behandlar: med funktionshinder, missbrukare, personer som andra, brottsoffer i Kapitel 5. jag Nya sociallagarna att det huvudprinciperna som lyfts fram som du ska kunna Den nya lagen om socialtjänstdataregister innehåller bestämmelser om dataregister över socialtjänsten och sådan verksamhet som bedrivs med stöd av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktions- hindrade (LSS) Nu börjar arbetet mot en ny socialtjänstlag. Sedd av 1275. Socialt arbete. I vår drar regeringen igång arbetet med att skapa en ny socialtjänstlag. Den nuvarande lagen har funnits i 34 år och beskrivs i dag som ett otidsenligt lapptäcke. Så här går arbetet till steg för steg. Senast ändrad 10:07, 9 Dec 2016

Socialtjänstlagen ska moderniseras. Men det nya förslaget får kritik för att det inte garanterar utsatta barn det stöd de har rätt till - och dessutom inte får kosta mer än i dag Förslaget till nya socialtjänstlagen innehåller en rad förändringar, bland annat stärks barns rätt. Socialtjänsten ska kunna prata med barn utan vårdnadshavarens samtycke och uppföljningen av barn som varit placerade förlängs från två till sex månader Socialtjänsten ska präglas av helhetssyn. en Det innebär att socialtjänsten, med hänsynstagande till människans ansvar för sin egen och andras sociala situation, ska inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Verksam-heten ska bygga på respekt för människors självbestämmande-rätt och integritet I den nya socialtjänstlagen föreslås också vissa materiella ändringar i förhållande till den nuvarande. Det föreslås också en ny lag om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten. Målsättningen för lagen är att se till att socialtjänsten har möjlighet att utnyttja modern informationsteknik för att höja effektiviteten och kvaliteten i arbetet

Socialtjänstlag (2001:453) Svensk författningssamling 2001

 1. I den nya socialtjänstlagen ska det vara en tydligare och modernare struktur samt att det ska vara lättare att hitta, det ska även vara en enhetlig begreppsanvändning. Syftet är att lagen ska vara pedagogisk och mer överblickbar. För att lagen ska vara mer tillämpbar har man delat in den i avdelningar
 2. En särskild utredare ser över socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter. Uppdraget omfattar att föreslå åtgärder som kan bidra till en bland annat rättssäker tillgång till socialtjänsten. Översynen ska leda till en lagstiftning som bland annat underlättar effektiva insatser baserade på kunskap och ha god kvalitet
 3. Vårt förslag till ny socialtjänstlag [ denna del av vår sammanfattning har vi valt att utgå från kapitelindel- ningen i den nya lagen. Varje kapitel i lagen har en rubrik som övergripande anger vilka frågor som där regleras

Socialtjänstlagen handlar om vilka rättigheter du har till ekonomiskt bistånd, vård och omsorg. Den innehåller regler för hur kommunen ska hjälpa dig som inte kan få stöd på något annat sätt. Hjälpen som du kan få från socialtjänsten kallas bistånd Det här är en lättläst sammanfattning . av en utredning om LSS och personlig assistans . som regeringen har bett LSS-kommittén att göra. Först ska regeringen säga ja eller nej till förslagen. Sedan föreslår regeringen att LSS ska skrivas om. Då kan riksdagen säga ja eller nej till det. Det viktigaste med arbetet har vari Sammanfattning I betänkandet Den nya socialtjänstlagen och övriga lag-ändringar träder i kraft den 1 januari 2002. I betänkandet finns 33 reservationer och 2 särskilda yttranden. Propositionen I proposition 2000/01:80 föreslår regeringen (Socialdepartementet) - efter. Socialtjänsten ska under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet. [6 Barn och unga har rätt till en trygg uppväxt. Om barn och unga riskerar att utvecklas ogynnsamt har samhället ansvar att se till att de får det skydd och stöd de behöver. Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, kompletterar socialtjänstlagen, SoL, när frivilliga insatser inte är möjliga

Socialtjänsten i din kommun måste då ta ett nytt beslut. Kontakta oss. Här hittar du information om hur du kan kontakta oss på Socialstyrelsen på olika sätt. Lättläst material. Här hittar du material från oss som finns på lättläst svenska. Organdonation socialtjänstlagen (2001:453), SoL, och lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, som trädde i kraft den 1 januari 2013 och som var ämnade att stärka stödet och skyddet för barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa. Sammanlagt har vi följt upp 24 nya bestämmel Sammanfattning Socialstyrelsens har följt upp och utvärderat konsekvenserna av förändring- för tidigt att dra någon slutsats om det föreligger behov av nya ändringar i socialtjänstlagen. Tvister mellan kommunerna fortfarande e tt problem . Mindre än hälften (43 procent) av kommunerna anser att ansvarsfördelningen : Utredningen föreslår att den nya socialtjänstlagen: Ska ange att socialtjänsten ska ha ett förebyggande perspektiv. Får ett barnrättsperspektiv som är anpassat efter barnkonventionen

Sammanfattning Den 1 juli 2011 införs nya bestämmelser i socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) när det gäller anmälan om missförhållanden, s.k. Lex Sarah-anmälningar. De nya bestämmelserna gäller för all verksamhet inom socialtjänsten, inklusive familjerättslig verksamhet sam Den nya riktlinjen ersätter de delar i nuvarande riktlinje ÄN 2015-710 som omfattas av äldrenämndens reglemente. Aktuell situation Social- och omsorgsförvaltningens förslag till riktlinje är en sammanfattning av den nuvarande riktlinjen som även uppdaterats med de nya ställningstagande Nedan redovisas en sammanfattning av svaren. Kunskap om lagen - övergripande arbete Man anser att det är av största vikt att riksdagen har kunskap om social­tjänsten för att besluta om övergrip­ande frågor. Nya socialtjänstlagen stärker brukarna och evidensen Översynen av socialtjänstlagen är klar Sammanfattning Uppsatsen har behandlat ifall rättssäkerhet kan upprätthållas i förhållande till äldre personer som ansöker om bistånd enligt 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen. Med en klassisk juridisk metod klargörs vad som utgör skälig levnadsnivå, ett begrepp som har stor betydelse när de 2.2 Motiv för den nya organisationen 1992..... 4 3. Serviceinsatser, vad menas Sammanfattning Sedan början av 1990-talet har Linköpings kommun utvecklat en lättillgänglig Den planerade översynen av socialtjänstlagen bör leda till att serviceinsatser kan erbjudas som ett komplement till bistånd. 1 1

4.1.4 Socialtjänstlagen Sammanfattning Statens medicinsk-etiska råd (Smer) har på eget initiativ tagit fram nya tekniska lösningar i vården av äldre. Det finns olika typer av robotar som är aktuella för användning inom hälso- och sjukvården och omsorgen Huvudregeln är att socialtjänstens insatser till barn och unga ska ske med vårdnadshavarnas och barnets samtycke. Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, reglerar förutsättningarna att undgå den grundläggande principen om frivillighet i socialtjänstlagen.Det handlar alltså om tvångsvård av barn och unga Sammanfattning Det har kommit två nya författningar från Socialstyrelsen. SOSFS 2008:10, gällande anmälan av allvarliga misshållanden, enligt socialtjänstlagen (2001:453), 14 kap. 2 § SoL (Lex Sarah), som avser omsorger om äldre personer eller personer med funktionshinder och SOSFS 2008:11, som gäller anmälan av allvarlig

Lättläst sammanfattning av SOU 2020:19 God och nära vård En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem Om oss Vi startade vårt arbete i mars 2017. Arbetet har letts av utredaren, läkaren och forskaren Anna Nergårdh. Utredningen har namnet Samordnad utveckling för god och nära vård. Vi har tidigare lämnat tre delrapporter: 1 Här är de nya lagarna som börjar gälla 2019. Public service ska nu betalas via skattsedeln, tandvården blir gratis för 23-åringar och elefanter förbjuds på cirkus - det är några av de. Vägledande principer i socialtjänstlagen är helhetssyn, frivillighet, självbestämmande, normalisering, kontinuitet, flexibilitet och närhet 2. Den verksamhet som bedrivs med stöd av LSS ska främja jämlikhet i lev-nadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de personer som omfattas a Ny samtyckeslag, dyrare bensin- och dieselbilar och högre studiebidrag. Det är några av de många nya lagar som träder i kraft den 1 juli 2018. Här är 13 nya lagar som kan påverka ditt liv Valfrihetssystem, information och stödmaterial. Lag om valfrihetssystem, LOV, reglerar vad som ska gälla för de kommuner och regioner som vill konkurrenspröva kommunala verksamheter genom att överlåta valet av utförare av stöd, vård- och omsorgstjänster till brukaren eller patienten. Valfrihetssystem enligt LOV är ett alternativ till.

En tilläggsbouppteckning ska göras om nya tillgångar blir kända. Om en ny tillgång blir känd efter att du har gjort bouppteckningen ska en tilläggsbouppteckning innehållande tillägg eller rättelse upprättas inom en månad (4 kap. 1 § socialtjänstlagen). Sammanfattning En sammanfattning ska skrivas till den BVC som kommer att bli ansvarig för barnet framöver. Umgänge och vårdnad. Socialtjänstlagen (SOL) och lagen om vård av unga (LVU) har som grundläggande mål att barn ska återförenas med sina vårdnadshavare, om detta är det bästa för barnet Sammanfattning I detta avsnitt kommer den nya socialtjänstlagen att behandlas och de regler som gäller idag. Förarbetena till den äldre socialtjänstlagen kommer att tas upp då många av grundprinciperna som fastslogs 1980 fortfarande gäller. De. socialtjänstlagen 2019/3598 Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut att besluta om nya Riktlinjer för förskola och skola vid anmälningsskyldighet enligt socialtjänstlagen. Sammanfattning Ernst & Young (EY), har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Karlshamns kommun, genomfört en uppföljning av granskningen från 2017

Nya socialtjänst­lagen behöver kompletteras - Framtidens

Om du har en omfattande funktionsnedsättning har du rätt att ansöka om stöd för att kunna leva ett så gott och självständigt liv som möjligt. Det är syftet med Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS SOLNA STAD Protokoll 2021-02-15 SID 1 (19) Socialnämnden . Plats och tid 2021-02-15 . Solna stadshus, rum 160 kommunfullmäktigesalen, kl. 18:00-18:3 Anta Sektor omsorgs förslag till nya riktlinjer och vägledning för biståndsbedömning enligt SoL äldre. Sammanfattning av ärendet Syftet med handboken och riktlinjerna för biståndsbedömning är: Att vara ett stöd för biståndshandläggarna vid deras individuella biståndsbedömningar, utredningar och beslut socialtjänstlagen 2019/3604 Nämnden för arbete och välfärds beslut socialtjänstlagen. att besluta om nya riktlinjer för förskola och skola vid anmälningsskyldighet enligt inte Sammanfattning kommun, Ernst & Young (EY) har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Karlshamns genomfört en uppföljning av granskningen från 2017 socialtjänstlagen | 4 Å Sammanfattning Funktionshinderomsorgen har tillsammans med kommunfastigheter fått i uppdrag att ta fram en boendeplan för kommunens socialpsykiatri. Planen ska re sultera i en kartläggning a

Sammanfattning. Lagkommentar till 2a Ansvaret för bistånd enligt SoL till familjen övergick därefter på den nya kommunen, och den kommunen hade följaktligen ansvaret för mannens behov av bistånd enligt socialtjänstlagen. Kammarrätten i Stockholm 2014-02-07, mål nr 4837-13. Den 21-22 september 2017 hölls en konferens med temat överskuldsättning vid Karlstads universitet. Flera intressanta perspektiv presenterades, både av akademiskt och mer praktiskt inriktat slag. I denna artikel kommer en av de frågor som diskuterades särskilt under konferensen behandlas, nämligen den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Patientsäkerhetslagen syftar till att främja säkerheten i vården, så att så få som möjligt ska drabbas av vårdskador. Du som anställd har till exempel skyldighet att anmäla vårdskador och riskförhållanden, medan vårdgivaren ansvarar för det systematiska arbetet med patientsäkerhet Socialtjänstlagen utvecklas från en ramlag till att rymma större detaljstyrning. Det gäller inte minst inom individ- och familjeomsorgens verksamheter där krav på utredning, tillgång till socialsekreterare och besöksfrekvens ökat. Nationellt presenteras metoder och verktyg för att höja kvaliteten. Däremot tillförs inga nya resurser. 3

Video: Viktiga steg i förslag till ny socialtjänstlag SK

Sammanfattning 2021-04-14 ankommer en skrivelse från avdelningarna på Vidare beskrivs att den nya schemaläggningen inte fungerar. att enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen bevilja NN, xxxxxxxx-xxxx, förlängd placering på HVB till och med 2021-xx-xx, sam SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation. Alla kommuner och regioner är medlemmar. SKR:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner och regioners verksamhet. Vi fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning. I vår roll ingår att ge service och professionell rådgivning inom alla de frågor som kommuner och regioner är verksamma inom

Sammanfattning Upprop förrättas, Det råder nya lagar och regler får automatisering och SKL har arbetat fram en tolkning om vad som gäller enligt kommunallagen, fårvaltningslagen och dataskyddsfårordningen. En socialtjänstlagen dnr 2012/405,. Här finns information om några av de lagar som gäller inom vård och omsorg, bla.Offentlighets- och sekretesslagen, Socialtjänstlagen, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och Hälso- och sjukvårdslagen

Socialtjänstlagen sammanfattning och beskrivning - StuDoc

 1. vänder vi utvecklingen (bilaga 1) och Nya psykoaktiva substanser - det vi kallar nätdroger (bilaga 2). Följande områden behandlas: Synen på missbruk. Lättillgänglighet. Samverkan, samordning och delaktighet. Tidig upptäckt och tidiga, samordnade insatser
 2. rapportering 16 kap 6f§ socialtjänstlagen 2 kvartalet ÄN § 91/2012, Äldreomsorgen Äldrenämnden § 91/2012 Sammanfattning Skriftlig redovisning föreligger av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1§ socialtjänstlagen och rapportering enligt 16 kap. 6f socialtjänstlagen, andra kvartalet 2012, för äldreomsorgen. Äldrenämndens beslu
 3. Sammanfattning För att ge socialnämnderna ökade möjligheter att följa upp barn och ungdomar under 18 år efter avslutad utredning infördes 1 januari 2013 nya bestämmelser i socialtjänstlagen (SoL); 11 kap 4 a, 4 b och 4 c §§. Med stöd av lagen ska socialnämnden kunna följa upp barn i riskzonen även om vårdnadshavare elle
 4. Den 1 juli 2002 trädde de nya bestämmelserna i socialtjänstlagen (2001:453) i kraft. I dessa bestämmelser anges bland annat det högsta belopp som kommuner får ta ut i avgift för hemtjänst, dagverksamhet, kommunal hälso- och sjukvård och för sådan bostad som inte omfattas av reglerna i 12 kap. jordabalken (hyreslagen)
 5. Svenska Spel besöker kontinuerligt spelberoendeföreningar i Sverige Avdelningen Spelansvar och Hållbarhet inom Svenska Spel har under våren besökt spelberoendeföreningar i Stockholm, Göteborg, Trollhätta, Malmö, Halmstad och Borlänge. Vid besöken har stödpersonerna svarat på några frågor som sammanställts nedan. Det är viktig information som vi tar vidare och ser på om det.

Hållbar socialtjänst - En ny socialtjänstlag Statens

 1. Sammanfattning Från den 1 januari 2018 gäller nya regler som förtydligar socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens ansvar för spelmissbruk enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL, och hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL. De nya reglerna innebär att samarbet
 2. Sammanfattning De vägledande bestämmelser som finns för biståndshandläggning enligt SoL (socialtjänstlagen) beslutades av omsorgsnämnden den 28 maj 2005 och har sedan reviderats vid några tillfällen, senast den 4 februari 2011. En genomgång har nu gjorts och förslag till nya vägledande bestämmelser har tagits fram
 3. Sammanfattning Justitiedepartementet har genom en remiss gett Uppsala kommun möjlighet att lämna synpunkter på departementets förslag till nya ungdomspåföljder, Ds 2017:25. Socialnämnden svarar för Uppsala kommun. Regeringen föreslår att två nya ungdomspåföljder införs som ett tillägg till nuvarande påföljder för unga
 4. Sammanfattning Kommunstyrelsen har 2021-01-11 § 2 lämnat ett förslag till beslut. Detaljplan för Riksten etapp 4 omfattar cirka 350 nya bostäder, en förskola och en kvarterspark samt en ny in- och utfart för Rikstensområdet. Detaljplanerna antogs av kommunfullmäktige i maj 2018 och vann lagakraft i juni 2018

Nu börjar arbetet mot en ny socialtjänstlag Akademiker

1. Göteborgs Stads riktlinje för ledsagning enligt socialtjänstlagen, i enlighet med bilaga 3 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, antas. 2. Riktlinjer för ledsagning i verksamhet för funktionsnedsättning och i äldreomsorgen beslutade i kommunfullmäktige 2010-06-09 handling 2010 nr 113, upphävs. Sammanfattning sammanfattning av ärendet. 1. Har socialnämnden i sin konsekvensbeskrivning kartlagt hur många som inte kan ta del av aktiviteterna i den nya träffpunkten av egen kraft och förmåga 2. Vilka åtgärder tänker socialnämnden vidta för att förhindra isolering och ensamhet för de som av egen kraft och förmåga inte kan ta del a

Ny socialtjänstlag slag i lufte

 1. Sammanfattning av ärendet Social- och arbetsmarknadsförvaltningen redovisar en delårsrapport tom april månad avseende viktiga nyckeltal som har betydelse för utvecklingen vilket går i linje med den nya socialtjänstlagen som förväntas träda ikraft år 2023/24
 2. promemorian Nya ungdomspåföljder (DS 2017:25) Sammanfattning Ambitionen att unga lagöverträdare ska hållas utanför vuxenpåföljder är vällovlig. Höga bötesstraff bör så långt möjlig undvikas. Ungdomstillsyn förutsätter varken samtycke eller behovsbedömning, vilket inte är förenligt med intentionerna i social-tjänstlagen
 3. SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vård- och omsorgsnämnden 2017-12-19 Justerandes sign Utdragsbestyrkande Plats och tid Kärnan tisdagen den 19 december 2017 kl. 17:00 - 20:00 Beslutande Ledamöter Berit Lundström (M) Lena Blennow-Andersson (M) Inge Fröjd (C
 4. HANDLÄGGARBYTE Det kan ibland vara stressigt att i samband med sjukdom eller semester få nya ärenden och så är det viktigt att det lätt går att hitta vad som har betydelse för ärendet, någon sorts sammanfattning
 5. HANDLÄGGARBYTE Det kan ibland vara stressigt att i samband med sjukdom eller semester få nya ärenden och så är det viktigt att det lätt går att hitta vad som har betydelse för ärendet, någon sorts sammanfattning. socialtjänstlagen 4 kap Uppehållsrätt, utlänningslagen 3a kap EU-direktiv 2004/38/EG artikel 24:1

med socialtjänstlagen som trädde i kraft 1982. Den nya ramlagen var målinriktad med fokus på service, stöd och hjälp. Detta till skillnad från de tidigare lagarna; barnavårdslagen, nykterhetslagen och socialhjälpslagen, som var mer kontroller-ande och överordnade. Socialtjänstlagens utformning har sedan dess inträde Sammanfattning Kommunerna har enligt socialtjänstlagen skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) rapportera gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum samt rapportera avbrott i verkställigheten om beslutet inte har verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet av rutiner för 14 kap 3-7§§ socialtjänstlagen, lex Sarah Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse den 10 januari 2012 Sammanfattning Den 1 juli trädde nya bestämmelser om lex Sarah i bl.a. socialtjänstlagen ikraft tillsammans med nya föreskrifter från Socialstyrelsen. Rutin för lex Sarah, kap 14 3-7 §§ socialtjänstlagen Sammanfattning 4 Förekomst av covid-19 inom vård och omsorg 12 Ny kunskap - nya rutiner - ny organisering 15 Ledarskap och beslutsfattande 19 Personal och arbetsmiljö 23 SKR menar i sin rapport att socialtjänstlagen (2001:453) saknar den flexibilitet som krävs vid extraordinära händelser

Risk för tandlös socialtjänstlag — Visio

Rapport om ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL), kvartal 3, 2012 Sammanfattning Kommunerna har skyldighet enligt socialtjänstlagen att en gång per kvartal rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapportering görs till Socialstyrelsen på individnivå, samt til Sammanfattning: Socialstyrelsen har utfärdat nya föreskrifter och allmänna råd gällande arbetet med personer som utsätts för våld i nära relationer. Den nationella samordnaren för arbetet mot våld i nära relationer har presenterat flertalet förslag om lagändringar bland annat inom socialtjänstlagen Sammanfattning På senare år har allt fler utsatta EU-medborgare sökt sig till Sverige, flera försörjer sig genom tiggeri. Nya frågor och nya uppgifter för kommuner, regioner och landsting har uppkommit och frågor om vilka skyldigheter det offentliga har gentemot dessa EU-medborgare har aktualiserats SAMMANFATTNING Enligt 5 kap 7 § socialtjänstlagen (SoL)(SFS 2001:453) Dessa nya begrepp framhäver de sociala behoven kring individer, i stället för att som tidigare låta medicinska diagnoser, vård och behandling dominera det tänkande och de verksamheter som byggdes upp Nya regler för ensamkommande miljardsmäll för kommunerna. Uppdaterad 22 juni 2016. Publicerad 22 juni 2016. Regeringen vill kraftigt sänka ersättningen till kommunerna för ensamkommande barn.

Ny socialtjänstlag m

Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag till nya avgifter för 2020. Sammanfattning av ärendet Socialnämnden har i sitt reglemente uppdraget att fastställa nivåer för avgifter inom vård-och omsorg. Socialförvaltningen föreslår socialnämnden att göra en indexuppräkning av samtliga avgifter, utifrån 2020 års prisbasbelopp Den 25 maj 2018 trädde GDPR, de nya dataskyddsreglerna inom EU, i kraft. Här är allt du behöver veta om du är verksam inom it-branschen Sammanfattning Ett problem i samband med socialbidrag är att det allmänna kan uppställa villkor för att de biståndssökande individerna skall kunna erhålla ekonomiskt bistånd. Proposition 2000/01:80 utgör förslag till nya förändringar av socialtjänstlagen

Socialtjänstlag (2001:453) (SoL) Lagen

Sammanfattning..... 4 3. Kommunstyrelsens ansvarsområde Omsättning av befintliga och nya lägenheter.. 14 7.2. Äldreboenden Av Socialtjänstlagen 3 kap 2 § framgår bland annat att socialnämndens medverka ATTITYDFÖRÄNDRING OCH NYA ARBETSFORMER FÖR SOCIAL DOKUMENTATION 5 SAMMANFATTNING Projektet Social dokumentation För snart fem år sedan, dvs. 2004, påbörjades ett projekt i syfte att för-bättra den sociala dokumentationen i äldreomsorgen i ett antal kommu-ner i Västra Götaland. Några år tidigare hade ändringar i Socialtjänstla Sammanfattning Verksamhetsplanen färdiga men för att helt bli av med bristen kommer det behövas cirka nio nya platser per år från och med år 2023. såsom nya insatser. Översyn av socialtjänstlagen Översynen av socialtjänstlagen är färdig och överlämnad till regeringen

Framtidens socialtjänst, Monica Engström - Socialchefsdagarn

Sammanfattning Socialstyrelsen har gjort en översyn av begrepp inom nutritionsområdet. Översynen har resulterat i 14 olika förslag, varav fem är nya termer samt definitioner och nio är revideringar av befintliga termer och definitioner. Förslagen är utsända på remiss till hälsa-, vård- och omsorgsnämnden för direkt besvarande Sammanfattning Socialnämnden fattade beslut om reviderade Tillämpningsanvisningar - vid beslut om insats inom omsorg enligt socialtjänstlagen 4 kap 1 § 2018-10-29,§ 159 (SN 15/34-6). Nu övergår arbetet i att rent praktiskt och konkret lägga in schablontiderna och frekvenser i biståndsbesluten exempel olika insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453). Det finns också uppgifter om att personer som har svårt att hitta en bostad har hamnat i undermåliga bostäder med höga hyror i en annan kommun. I vissa fall är tillgången på arbete, kommunikationer och samhällsservice begränsad på den nya bostadsorten. 1 1 Regeringsbeslut 2020

Översyn av socialtjänstlagen - Regeringen

Nya regler och rutiner för registrering av sekretess-belagda uppgifter när barnomsorgen flyttar från socialtjänstlagen till skollagen : 1998:39 Administrativa sekretariatet 1998-03-16 Per Matsson Sirpa Rundström Skola Skol- barnomsorg . Sammanfattning:. Sammanfattning § 1 Fastställande av ärendelista och val av justerare 2 § 2 Anmälan av nya ärenden 3 § 3 Meddelande och information 2013 4 § 4 Uppföljning och redovisning ekonomi 2012 5 § 5 § 12 Ansökan om annat HVB enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 1 Sammanfattning Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap. 3 § säger: Insatser inom socialtjänsten skall vara av god kvalitet, för utförandet av socialnämndens uppgifter skall det finnas personer Nya riktlinjer och rutiner har skapats efter de behov som finns - säkerställa dokumentationsskyldigheten enligt socialtjänstlagen - göra hembesök och regelbundna vårdbesök hos våra nya kunder samt vid förändringar - handleda personal - ha löpande kontakt med vårdcentraler och biståndshandläggare - arbetsleda vid gruppmöten och andra möte

Ny socialtjänstlag : huvudbetänkande lagen

Nationellt kompetenscentrum anhöriga arbetar för ett anhörigvänligt samhälle genom att samla och skapa kunskap om anhöriga. Läs mer om anhöriga här socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen och taxa i anslutning till insatser enligt LSS att gälla fr o m 1 januari 2020, och att upphäva tidigare beslut gällande principer och avgifter inom området, KF §130/2012, KF §46/2016 KF §146/2016, KF §128/2017. Sammanfattning av ärende för enligt bl.a. socialtjänstlagen (SoL), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). I det här dokumentet används begreppet stadsdelsnämnd som sammanfattning för dessa nämnder om inget annat anges. 1.1. Riktlinjernas syfte och innehål Sammanfattning Beslut 2018-06-21 av ordföranden i individärende att enligt socialtjänstlagen bevilja skuld avseende renovering av lägenhet för att möjliggöra flytt till ett billigare boende, delta i kulturnämndens remisskonferens om nya kulturpolitiska programmet den 24 september Sammanfattning Riktlinjerna för handläggning inom barn och unga är nya, det har tidigare inte funnits riktlinjer för dessa ärenden. Ärendet Syfte med 1iktlinjer för handläggning och dokumentation av barn-och ungdomsärenden är att fungera som en karta och vägledning för handläggarna inom individ-och familjeomsorg

Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen LSS Dnr 2016/6.709 Beslut Socialnämnden beslutar att överlämna rapporteringen gällande ej verkställda beslut och ej verkställda insatser under kvartal 4 2020 till kommunfullmäktige. Bakgrund och sammanfattning Socialtjänstlagen om arbetet för den äldre (Socialstyrelsen, 2012a & Socialtjänstlagen, SoL 2001:453, 5kap 4-5 §). Vidare finns även ett egenintresse till ämnet, utifrån vad jag själv upplevt genom år av arbete inom äldreomsorgen. Framförallt vad gäller att visa hur viktigt det är att personer, särskilt Sammanfattning av ärendet . Till kommunfullmäktige har inkommit tre medborgarförslag enligt följande: nya platser i särskilt boende för äldre enligt socialtjänstlagen (SoL). socialtjänstlagen, 32 platser ska upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling. Yrkanden : Malin Höglund (M).

 • Adient lön.
 • Is Arceus the strongest Pokémon.
 • 200 kr mynt 1993.
 • American McGee's Alice.
 • Kassensturz Test Luftreiniger.
 • Trezor vs Ledger Reddit 2021.
 • Bitcoin bear market 2021.
 • Spalock Denver.
 • Aker Biomarine aktie.
 • Bitcoin Gold founder.
 • M&A betyder.
 • Bitcoin lừa đảo VTV.
 • Nie zaplacilem podatku od kryptowalut.
 • Monitor Capital Markets.
 • Driver token contract address.
 • Westpac Group.
 • Köpa företag utomlands.
 • Vad gör kommissionen i EU.
 • Bästa sparräntan 2021.
 • Ljusslinga glödlampor.
 • Food startups Schweiz.
 • Nimbus aktie Avanza.
 • ERedovisning Nordea.
 • Polka DOT kurz.
 • ARK Wiki.
 • What is a Bitcoin lottery mining.
 • Vanitygen GitHub.
 • AMF mina sidor.
 • Rot avdrag 2020 nybyggt hus.
 • PAMP Suisse 1kg silver bar.
 • K3 redovisning fastigheter.
 • ING Diba Karten PIN vergessen.
 • Auktion restaurangutrustning.
 • Hur mycket pengar får man ge bort skattefritt 2019.
 • Fjätervålen sittlift.
 • Week ahead meaning in hindi.
 • Kodat program Comhem.
 • Billing instructions in restaurant.
 • Immateriell tillgång.
 • Sorularla İslamiyet kimin.
 • Yahoo News Facebook Sunnyvale.